Professionalisering

Dit project is afgerond en heeft een vervolg gekregen in Vakmanschap nieuwe stijl. 
Van de resultaten van het project is een filmpje gemaakt: Professionalisering.
Van het project verschenen de rapporten Meetladder Diversiteit Onderwijs en Opleiden en professionaliseren in diversiteit en opvoeding.

Informatie over project Professionalisering

Het opleiden van professionals die kunnen werken in een multi-etnische context is een onmisbare schakel in het overbruggen van de kloof tussen de ondersteuningsvraag van migrantenouders en jeugdigen en het aanbod van lokale voorzieningen. Dit deelproject richt zich op een betere afstemming van (ped)agogische beroepsopleidingen op de leefwereld van ouders en jeugd en op de praktijk van ondersteuning bij hun opvoeding en ontwikkeling. Het curriculum van enkele opleidingen in Amsterdam wordt aan een kritische analyse onderworpen en in samenspraak met docenten en studenten, praktijkdeskundigen, zelforganisaties en experts in opvoeding en communicatie in de multi-etnische context herzien. Goede voorbeelden van opleiden in deze context worden in de praktijk geleerd en getoetst. Ook de resultaten van de andere deelprojecten worden in dit deelproject gebundeld en geborgd. 

Hogeschool INHolland, het Verwey-Jonker Instituut, de Vrije Universiteit en praktijkdeskundigen werken in dit deelproject nauw samen. Op termijn betrekken we ook Hogeschool van Amsterdam bij de Kenniswerkplaats. Richtinggevend is de vraag wat toekomstige professionals moeten kennen en kunnen om migrantengezinnen op een adequate manier te bereiken en effectief te ondersteunen en hoe ze dat het beste kunnen leren. De verschillende activiteiten worden gefaseerd uitgevoerd.

Filmpje Diversiteit in Vakmanschap

Expertmeeting

Op woensdag 9 november 2011 vond in het kader van het project Diversiteit in Vakmanschap een expertmeeting plaats over activerende didactiek en diversiteit. Het doel van deze interactieve meeting was docenten Pedagogiek en Social Work in staat stellen om in lessen en bij thema’s rondom culturele diversiteit passende werkvormen te kiezen en uit te voeren. Tijdens de expertmeeting gingen de deelnemers van Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam en Vrije Universiteit zelf aan de slag met verschillende werkvormen. Ze werden bovendien uitgenodigd om na te denken over de toepassing hiervan in hun eigen onderwijs. Bij het verslag vindt u een overzicht van uiteenlopend materiaal dat docenten kunnen gebruiken om hun lessen interactief in te richten.
Verslag expertmeeting (pdf)
Powerpoint Werkvormen en diversiteit (ppt)

Projectleider: Pauline Naber, Hogeschool INHolland
E-mail: pauline.naber@inholland.nl